Výroba a rozvod tepla

Středisko tepelných zařízení (STZ) zajišťuje dodávku tepelné energie pro účely vytápění a ohřev dodávané vody pro obytné domy a nebytové objekty v Orlové – Lutyni a v Orlové – Porubě pomocí hlavních předávacích stanic s objektovými (domovními) předávacími stanicemi (DPS) napojenými na sekundární rozvody tepla z hlavních stanic, a dále také pomocí horkovodních předávacích stanic (PS), umístěných nejčastěji přímo v zásobovaných objektech. Společnost SMO, městská akciová společnost Orlová (SMO), je držitelem platných licencí na výrobu a rozvod tepelné energie.

Provoz, běžnou údržbu a opravy rozvodného tepelného zařízení zajišťují zaměstnanci STZ a střediska údržby, kteří se starají o spolehlivý a kvalitní chod předávacích stanic tepla a tepelných sítí a to jeho pravidelnou kontrolou a údržbou. Bezproblémovost a plynulost dodávek tepla a teplé vody je nepřetržitě sledována a řízena teplárenským dispečinkem SMO, čímž je zajištěno rychlé a operativní odstraňování případných odchylek a poruch na rozvodném zařízení. Pro řízení provozu těchto technologií je použit řídící systém Siemens s vizualizačním programem ProCop 3. Spojení tepelných zařízení s dispečinkem je zajištěno částečně pomocí radiové sítě, metalických kabelů a převážně je využívána síť vlastních optických kabelů pro spolehlivé dálkové sledování a řízení dodávky tepla, včetně snímání dat z měřičů tepla a vodoměrů. Tepelné sítě a přípojky jsou již více jak z 90 % realizovány v předizolovaném provedení, zajišťujícím nízké tepelné ztráty, vysokou spolehlivost a dlouhou životnost rozvodů. Dodávka teplé vody odběratelům je zajištěna nepřetržitě během celého kalendářního roku mimo krátkou letní odstávku..

Činnost v tepelném hospodářství SMO byla v předchozích letech zaměřena zejména na modernizace dožitého a nejvíce poruchového rozvodného tepelného zařízení s velkými energocentry a rozsáhlými tepelnými sítěmi v Orlové – Lutyni. Nová tepelná zařízení byla navržena tak, aby celý systém umožnil dosažení vyšší účinnosti přenosu tepla a lepší regulace přímo v zásobovaných objektech. Tato opatření byla důležitá taktéž s ohledem na masivní snižování celkové spotřeby tepla způsobené zejména zateplováním objektů. Zlepšení kvality a hospodárnosti dodávky teplé vody bylo dosaženo přesunutím ohřevu vody průtokovým způsobem přímo u místa spotřeby v budovách.

V rámci své činnosti nabízíme a poskytujeme komplexní a odborné zajištění činností v oblasti výroby a rozvodu tepla. Máme dlouhodobé zkušenosti se zajištěním distribuce tepla, s provozováním a údržbou tepelného zařízení. SMO je největším provozovatelem rozvodných tepelných zařízení ve městě Orlová a v současné době provozuje 76 PS (předávacích stanic), 191 DPS (domovních předávacích stanic), 5 malých kogeneračních jednotek a přes 10,79 km venkovních tepelných sítí. Rovněž nabízíme pronájem optických vláken vybudované podzemní optické sítě SMO v trasách tepelných sítí do zásobovaných objektů. V oblasti zásobování teplem společnost podniká nepřetržitě od roku 1996, kdy navázala na předchozí činnost Bytového podniku Orlová. Za tuto dobu získali pracovníci střediska s provozem a údržbou tepelných zařízení rozsáhlé zkušenosti.

Telefon informace, vrátnice
+420 596 585 511

Telefon dispečink
+420 596 585 555
+420 731 650 399

Email: dispecink@smo-orlova.cz

Ing. Maciejovský Petr
Provozně-technický manažer
+420 596 585 550

Mališ David
Vedoucí střediska tepelných zařízení
+420 596 585 553

Vojtek Jan
Vedoucí střediska údržby
+420 596 585 551

Telefon informace, vrátnice
+420 596 585 511

Telefon dispečink
+420 596 585 555
+420 731 650 399

Email: dispecink@smo-orlova.cz

Ing. Maciejovský Petr
Provozně-technický manažer
+420 596 585 550

Mališ David
Vedoucí střediska tepelných zařízení
+420 596 585 553

Vojtek Jan
Vedoucí střediska údržby
+420 596 585 551

Časté dotazy

Kam se obrátit v případě výpadku, havárie či omezení dodávky vytápění nebo dodávky teplé vody?

SMO, městská akciová společnost Orlová má zřízený dispečink s nepřetržitou 24 hodinovou službou. Dispečink monitoruje a kontroluje všechny domovní a předávací stanice v majetku SMO dálkově, kde sleduje provozní hodnoty (teploty, tlaky, chod čerpadel atd.).  Dispečer může operativně vyřešit poruchy dálkově nebo zajistí opravu přes vlastní údržbu SMO. Dispečink slouží i jako sběr informací mimo úřední hodiny pro ostatní provozy SMO.

Dispečink tel. +420 596 585 555, mobil: +420 731 650 399.

Kde se vyrábí a jak se dál zpracovává teplo pro topení a ohřev vody v bytových domech v Orlové?

Zdrojem (výrobcem) tepelné energie je uhelná Elektrárna Dětmarovice ve vlastnictví společnosti ČEZ. Horká voda je dopravována do Orlové dálkovým horkovodním přivaděčem do předávacích stanic v majetku SMO. V předávacích stanicích se horká voda upravuje na otopnou vodu pro domovní předávací stanice, nebo se upravuje na vytápění a teplou vodu.

Domovní předávací stanice (DPS) – je menší stanice, která je umístěna většinou v budovách odběratele (ve sklepě, v suterénu, v technických místnostech….), kde se otopná voda reguluje na vytápění a teplou vodu. DPS je většinou umístěna ve sklepních prostorách na patě domu.

Výhodou DPS je, že lze regulovat vytápění a teplou vodu dle požadavků odběratelů jednotlivých domů – objektů nebo vchodů.

Kdy začíná a končí topné období?

Topné období, dle platné legislativy, začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.

Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.

Změnu otopného období lze mimořádně změnit jen za podmínky, že budou souhlasit dvě třetiny konečných spotřebitelů nebo jejich zástupci.

Vytápění se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den.

Jak je řízena teplota vody pro vytápění v bytech?

Regulace teploty vody pro vytápění do radiátoru je řízená tzv. ekvitermně, což znamená, že výstupní teplota vody proudící do ústředního topení v domech je automaticky nastavovaná programem v závislosti na venkovní teplotě. Z praxe je to následovně:

Venkovní teplota +13°C – výstupní teplota do ÚT 37°C
Venkovní teplota – 13°C – výstupní teplota do ÚT 67 °C

Znamená to, že např. při venkovní teplotě 0°C je výstupní teplota vody do ÚT 52°C.

Jak teplá voda má být na výtoku u odběratele?
Dodavatel tepelné energie je povinen dle platné legislativy dodávat teplou vodu celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45°C až 60°C a to v době minimálně od 6:00 – 22:00 hodin, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v odběrné špičce.
Jak je prováděno měření dodané tepelné energie pro domy?
Měření tepla pro bytové domy je prováděno pro celý dům patními ultrazvukovými měřiči tepla, které jsou zpravidla ve vlastnictví dodavatele, v našem případě SMO. Měřiče jsou pravidelně zkoušeny a úředně ověřovány ve 4-letém intervalu. Podle údajů tohoto měřiče dodavatel účtuje odběratelům spotřebu tepla příslušného domu v GJ (gigajoulech). Dodavatel jej osazuje u spotřebitele na vlastní náklad a stejně tak jej na své náklady udržuje a v případě poruchy vyměňuje. Má-li spotřebitel pochybnost o správnosti údajů měření nebo zjistí-li poruchu na měřícím zařízení, má právo měřicí přístroj nechat přezkoušet dodavatelem. Ten je povinen na základě odběratelovy písemné žádosti měřící zařízení do 30 dnů od nahlášení závady přezkoušet, a je-li vadné, vyměnit. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli k výměně měřícího zařízení potřebnou součinnost. Je-li na měřícím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a výměnou dodavatel a v opačném případě, jestliže závada zjištěna není, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a výměnou odběratel. Měření a rozdělení nákladů na teplo pro jednotlivé byty pak provádí vlastník bytového domu jako např. bytové družstvo, město nebo jiný subjekt.
Co je majetkem odběratele a co majetkem dodavatele tepla?

Dodavatel je vlastníkem všech venkovních potrubních systémů dopravujících teplou vodu  až k předávacímu místu. Jedná se o rozvodné tepelné zařízení v rozsahu dle definice energetickým zákonem. Předávací místo je definováno smlouvou. V praxi to znamená, že místo předání je vždy první armatura na výstupu z tepelného zařízení v majetku dodavatele do odběrného tepelného zařízení odběratele v objektu uvedeném ve smlouvě.

Vnitřní rozvody (až na výjimky- ležatý rozvod ÚT a TUV v některých objektech) jsou v majetku odběratele a veškeré opravy na tomto zařízení si zajišťuje odběratel.

Údaje zde uvedené slouží výhradně k odpovědi na Váš dotaz, případně k vyřešení Vámi popsané situace, a budou neprodleně poté vymazány. Vaše údaje zpracováváme v souladu s platnou evropskou i národní legislativou (zejm. GDPR). Všeobecné informace o zpracovávání osobních údajů, včetně uvedení Vašich práv, jsou k dispozici zde.

SMO, městská akciová společnost Orlová
Okružní 988
Orlová-Lutyně, 735 14

Telefon informace, vrátnice
+420 596 585 511
Telefon dispečink
+420 596 585 555
+420 731 650 399

Datová schránka: a8tgcju
Email: as@smo-orlova.cz

SMO, městská akciová společnost Orlová
Okružní 988
Orlová-Lutyně, 735 14

Telefon informace, vrátnice
+420 596 585 511
Telefon dispečink
+420 596 585 555
+420 731 650 399

Datová schránka: a8tgcju
Email: as@smo-orlova.cz

logo adtt