Provoz odpadů

Odpady

Komunální odpady

6komunal

Nová nádoba na odpad

Pro žádost o přistavení nové nádoby na odpad kontaktujte MÚ Orlová (odbor správy majetku a hospodářské správy).

Výměna poškozené nádoby

Pro výměnu poškozené nádoby kontaktujte MÚ Orlová (odbor správy majetku a hospodářské správy).

Podnikatelské subjekty

Pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, zajišťujeme svoz těchto odpadů na základě smlouvy.

Potřebné náležitosti k uzavření smlouvy:

– zaslání písemné žádosti (poštou nebo e-mailem)

– výpis z obchodního rejstříku

– poskytnutí informací o kontaktních osobách

Velkoobjemové kontejnery

8kontejnery

Pronájem velkoobjemových kontejnerů

K pronajmutí kontejnerů o objemu 5 m3 a 7 m3 je nutné:

– dostavit se osobně do sídla společnosti SMO, pro sepsání objednávky (v pondělí a středu od 8 do 11 hod)

– právnické a fyzické osoby, které požadují tuto službu v rámci podnikání, musí doložit ověřené kopie dokladu opravňujícího k podnikání (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku),

– při objednávce je požadována záloha 6000,- Kč v hotovosti.

Likvidace a uložení odpadu jsou účtovány dle druhu odpadu, a to na základě vážních lístků. Pronájem velkoobjemového kontejneru (dále VOK) MULDA je 90,- Kč/den. VOK ABROLL je 130,- Kč/den. Doprava VOK (přistavení a odvoz) je účtována sazbou 61,- Kč/km a manipulace s VOK je 509,- Kč/hod.

Výše uvedené ceny jsou bez DPH.

Bližší informace lze získat v pracovní dny v době od 6:00 hod do 14:00 hod u mistra dopravy na telefonním čísle +420 724 033 799.

Separované odpady

3separovany

Kontejnery určené pro separované odpady, jsou vždy barevně rozlišeny podle druhu odpadu, pro který jsou určeny. Na území města Orlová zajišťujeme svoz těchto využitelných složek komunálního odpadu:

Plasty a nápojové kartony (žlutý kontejner)

Patří sem: PET lahve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kartáčky na zuby, tuby od zubních past, plastové kelímky od jogurtů, vaničky od tvarohu, pokrmových tuků, plastové obaly a víčka od kakaa, kávy, obaly od CD, DVD, nápojové kartóny od džusů, mléka apod.

Nepatří sem: znečištěné odpady, zbytky potravin, apod.

Papír (modrý kontejner)

Patří sem: Kancelářský papír, časopisy knihy (bez tvrdých desek), sešity, reklamní letáky, dopisní obálky, papírové obaly, karton, lepenka.

Nepatří sem: uhlový, voskovaný papír, mastný a jinak znečištěný papír, použité papírové kapesníčky, utěrky, nápojové kartony, pytle od cementu, použité dětské pleny, apod.

Sklo (zelený kontejner)

Patří sem: nevratné lahve od nápojů bez kovových víček, sklenice od kečupů, zavařenin, instantní kávy, apod. flakony od voňavek, sklenice, skleněné nádoby, tabulové sklo, apod.

Nepatří sem: keramika, porcelán, zrcadla, drátoskla, varné sklo, žárovky, zářivky, výbojky

Podnikatelské subjekty

Pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, zajišťujeme svoz těchto odpadů na základě smlouvy. Svozy probíhají vždy dle požadavků zákazníka.

Potřebné náležitosti k uzavření smlouvy:

– zaslání písemné žádosti (poštou nebo e-mailem)
– výpis z obchodního rejstříku
– poskytnutí informací o kontaktních osobách

Biologicky rozložitelné komunální odpady

1bio

Biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) mohou občané města Orlová žijící v bytových zástavbách odkládat do hnědých kontejnerů. Tyto kontejnery jsou označeny informací o správném třídění bioodpadu. Obyvatelé rodinných domů mohou bioodpad odkládat do speciálních sběrných nádob, které jim byly zdarma poskytnuty na začátku sezóny svozu bioodpadu a dále do hnědných kontejnerů o objemu 1100 l rozmístěných ve městě.

Patří sem: zbytky zeleniny a ovoce(jádřince, listy a nať ze zeleniny, slupky z brambor a citrusových plodů, apod.), čajový odpad a čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajíček a zbytky potravin rostlinného původu, odpady rostlinného původu jako je posekaná tráva, listí, zbytky rostlin, listy a kořeny zeleniny, plevel, květiny, kousky keřů do velikosti 30 cm, seno, sláma apod.

Nepatří sem: zbytky jídel, oleje, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a ostatní odpady(napr: papír, plasty, sklo, kovy….)

Potravinářské oleje a tuky

5tuky

Tříděním potravinářských olejů a tuků dochází ke snížení množství těchto odpadů končících ve směsném komunálním odpadu nebo veřejné kanalizaci a jejich následnému zahlcování čistíren odpadních vod a to zejména ve vánočním období. Ve městě je celkem 64 speciálních sběrných nádob, do kterých lze odpad ukládat a to v uzavřených plastových nádobách. Předejde se tak vylití oleje do nádoby a jeho znehodnocení!

Patří sem: použité oleje a tuky z domácností, např. fritovací oleje, ztužené jedlé tuky

Nepatří sem: technické oleje(převodové, motorové, tlumičové), maziva a kapaliny

Nebezpečné odpady

4nebezpecny

Nebezpečné odpady mohou občané města Orlová odkládat na sběrný dvůr na ulici Nádražní. Soupis nebezpečných odpadů, které je zde možno odevzdat, naleznete v sekci „Provoz sběrného dvora“.

Kovy

9kovy

Kovové odpady jsou od občanů odebírány v obou sběrných dvorech, tedy na adrese Okružní 988 v Orlové-Lutyni a na ulici Nádražní v Orlové-Porubě.

Elektroodpad

Elektrická a elektronická zařízení podléhají zpětnému odběru. Místo zpětného odběru elektrozařízení je součástí sběrného dvora na ulici Nádražní. Na území města Orlová jsou také rozmístěny červené kontejnery, sloužící pro odkládání drobného elektrozařízení. Bližší informace o umístění těchto kontejnerů a výčet možných elektrozařízení, které je zde možné odkládat, naleznete na webových stránkách www.cervenekontejnery.cz. Upozornění: Do sběrného dvora odkládejte pouze kompletní elektrozařízení!

Červené kontejnery

elektroodpad

Patří sem: veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek a baterií) např. počítače a jejich příslušenství, tiskárny, kalkulačky, audiotechnika, telefony, baterie a akumulátory…

Objemný odpad

7objemny

Objemný odpad lze odvést do sběrných dvorů. Pro likvidaci většího množství objemného odpadu je možné si velkoobjemový kontejner také objednat (viz. velkoobjemové kontejnery)

Časté dotazy

Chci vyměnit poškozenou nádobu

Jsem občan města Orlová – kontaktujte MÚ Orlová (odbor správy majetku a hospodářské správy).

Jsem podnikatel a mám smlouvu se společností SMO m.a.s na svoz odpadů – kontaktujte naše pracovníky na tel. čísle +420 596 585 511 nebo pište na odpady@smo-orlova.cz.

Byla mi odcizena nádoba

V takovém případě je nutné ihned kontaktovat naše pracovníky na tel. čísle +420 596 585 542 nebo pište na odpady@smo-orlova.cz. Případně kontaktujte MÚ Orlová (odbor správy majetku a hospodářské správy).

Mohu odkládat do nádoby na směsný komunální odpad také popel?
Samozřejmě můžete, ale pozor! Popel je možné do nádoby uložit až po jeho ochlazení. V opačném případě může dojít k zahoření nádoby a požár se snadno rozšíří i do okolí. Proto NIKDY do nádoby nesypte žhavý popel, a to ani v případě, že máte plechovou nádobu. Plechová nádoba sice nezahoří, ale při výsypu nádoby do prostor svozového vozu může dojít k jeho zahoření. Hrozí tak několikamilionové škody. Navíc žhavý popel vysypaný do plechové nádoby dokáže dlouhou dobu udržet žhavé ohnisko, takže i po několika dnech může při výsypu způsobit požár vozu. ŽHAVÝ POPEL VYSYPÁVEJTE DO NÁDOBY NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD AŽ PO JEHO VYCHLAZENÍ!
Obsluha svozového vozidla vždy před výsypem provede vizuální kontrolu odpadu uloženého v nádobě a v případě, kdy je patrné, že nádoba žhavý popel obsahuje, je nádoba označena informační samolepkou, a zůstane nevyvezena. Tato samolepka informuje občana o důvodu, proč nádoba nebyla vyvezena.
Chci si objednat nádobu na plasty/bioodpad k rodinnému domu

Kontaktujte MÚ Orlová (odbor správy majetku a hospodářské správy). Nádoba je přidělena zdarma v počtu jednoho kusu na rodinný dům s číslem popisným. Tyto podmínky platí jak pro nádobu na plasty tak na bioodpad i sklo.

Co dělat, když mi nevyvezli nádobu na odpad?
Obsluha svozového vozidla vždy před výsypem provede vizuální kontrolu odpadu uloženého v nádobě a v případě kdy se v nádobě nachází odpad, který do ní nepatří (stavební suť, žhavý popel apod.), je nádoba označena informační samolepkou, a zůstane nevyvezena. Tato samolepka informuje občana o důvodu, proč nádoba nebyla vyvezena. Je nutné, aby občan do dalšího svozu tento nevhodný odpad z nádoby odstranil. Pro likvidaci jiného, než směsného komunálního odpadu jsou určeny sběrné dvory nebo velkoobjemové kontejnery rozmístěné celoročně ve městě.
Jak si mohu objednat velkoobjemový kontejner?

K pronajmutí kontejnerů o objemu 5 m3 a 7 m3 je nutné:

– dostavit se osobně do sídla společnosti SMO, pro sepsání objednávky a to ve dnech pondělí a středa v době od 8 do 11 hod.

– právnické a fyzické osoby, které požadují tuto službu v rámci podnikání, musí doložit ověřené kopie dokladu opravňujícího k podnikání (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku),

– při objednávce je požadována záloha 6000,- Kč v hotovosti.

Pro bližší informace kontaktujte naše pracovníky na tel. čísle +420 596 585 542 nebo +420 596 585 543 nebo pište na odpady@smo-orlova.cz.

Jaké odpady mohu ukládat na sběrném dvoře a kdy je otevřen?

Občané Orlové mohou odkládat odpady na dvou sběrných dvorech. Sběrný dvůr na ul. Nádražní je zároveň místem zpětného odběru vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Lze zde ukládat také některé druhy nebezpečných odpadů. Sběrný dvůr na ul. Okružní je určen pouze pro odpady ostatní.

Bližší informace – výčet odpadů, které je možné na sběrné dvory ukládat a provozní dobu najdete zde.

Sběrné dvory jsou určeny pouze pro občany města Orlová. Při vstupu na sběrný dvůr je nutné se u obsluhy prokázat občanským průkazem, k potvrzení trvalého bydliště.
Vjezd do areálu sběrného dvora je povolen pouze vozidlům do 3,5 t.

Kam patří nápojové kartóny?
Nápojové kartóny v Orlové třídíme společně s plasty do žlutých nádob. Následně jsou na roztřizovací lince tříděny zvlášť od plastů.
r

Upozornění

Vzhledem k častým případům nálezu ostrých předmětů, žádáme občany, aby do nádob určených na plastový odpad neodkládali odpad ze zdravotnictví! Tento nebezpečný odpad může při následné separaci způsobit poranění zaměstnanců.

Odpady 2023 v číslech

Tun BIO

Tun Papíru

Tun Skla

Tun Plastu

Tun Jedlých olejů a tuků

Údaje zde uvedené slouží výhradně k odpovědi na Váš dotaz, případně k vyřešení Vámi popsané situace, a budou neprodleně poté vymazány. Vaše údaje zpracováváme v souladu s platnou evropskou i národní legislativou (zejm. GDPR). Všeobecné informace o zpracovávání osobních údajů, včetně uvedení Vašich práv, jsou k dispozici zde.

Při svozu separovaných složek z rodinné zástavby jsou svozová vozidla označena

SMO, městská akciová společnost Orlová
Okružní 988
Orlová-Lutyně, 735 14

Telefon informace, vrátnice
+420 596 585 511
Telefon dispečink
+420 596 585 555
+420 731 650 399

Datová schránka: a8tgcju
Email: as@smo-orlova.cz

SMO, městská akciová společnost Orlová
Okružní 988
Orlová-Lutyně, 735 14

Telefon informace, vrátnice
+420 596 585 511
Telefon dispečink
+420 596 585 555
+420 731 650 399

Datová schránka: a8tgcju
Email: as@smo-orlova.cz

logo adtt