Profil společnosti
Sídlo SMO

SMO, městská akciová společnost Orlová je v současnosti jednou z největších firem v Orlové. Společnost byla založena dne 20.3.1995 jediným akcionářem, městem Orlová. Důvodem pro její založení byl záměr sjednotit a dále efektivně provozovat činnosti, které do té doby zajišťovaly zanikající městské podniky služeb.

Počínaje 1. lednem 1996 převzala společnost činnosti Technických služeb Orlová. Od 1.2.1996 pak kontinuálně pokračuje v dodávkách tepla a teplé užitkové vody, které do té doby zajišťoval převážně pro občany našeho města Bytový podnik Orlová, s.p.. Prioritním úkolem společnosti je tedy poskytování tak zvaných komunálních služeb. Stěžejní činností společnosti je rozvod tepelné energie, kterou jsou zásobovány především domácnosti, řada firem a účelových zařízení. Cílem společnosti je plynulé a především hospodárné zajištění dodávek tepla v souladu s posledními trendy v energetice. Další klíčovou oblastí podnikání společnosti je odpadové hospodářství. V tomto oboru má v Orlové dominantní postavení, které je předurčeno dlouholetou tradicí a zkušenostmi. Občanům i podnikatelským subjektům jsou poskytovány komplexní služby počínaje sběrem a svozem směsného odpadu, přes možnost separace druhotných surovin až po zajištění bezpečné likvidace nebezpečných odpadů, přičemž hlavní pozornost je věnována zajištění ochrany životního prostředí.

O širokém poli působnosti společnosti svědčí i to, že je provozovatelem většiny sportovních zařízení na území města Orlová. Kromě sportovního areálu v Orlové - Lutyni, jehož součástí je zimní stadion s krytou ledovou plochou využívanou v zimním období a in-line plochou využívanou v letním období, fotbalová a volejbalové hřiště a tenisový areál, zabezpečuje společnost provoz krytého plaveckého bazénu. Cílem společnosti je poskytnout široké veřejnosti možnost širokého, kvalitního sportovního vyžití. Za tímto účelem jsou jednotlivá sportoviště postupně modernizována, o čemž svědčí např. zprovoznění nafukovací tenisové haly, která umožňuje provozování sportu v zimních měsících.

K dalším aktivitám společnosti patří provozování silniční motorové dopravy, opravy a údržba místních komunikací a provozování útulku pro toulavá zvířata. Největší devizou společnosti je možnost čerpat bohaté zkušenosti v oblasti poskytování veřejně prospěšných služeb. SMO, městská akciová společnost Orlová je společností ve stoprocentním vlastnictví města, veškeré činnosti fungují plně na bázi obchodních vztahů a společnost se rovněž snaží neustále rozvíjet své podnikatelské aktivity. Společnost zaměstnává řadu odborníků ve svém oboru a je připravena operativně reagovat na aktuální poptávku na trhu služeb.