Politika integrovaného systému řízení SMO Orlová
Činnost SMO
Činnost SMO, městské akciové společnosti Orlová je zaměřena na provoz tepelných zařízení, svoz komunálního a nebezpečného odpadu, čištění místních komunikací, správu a údržbu sportovních zařízení a jiné aktivity.
Cílem činnosti
Cílem činnosti společnosti je plné uspokojení požadavků a potřeb naších zákazníků ve všech oblastech činnosti, udržení a soustavné zvyšování kvality našich služeb při současně zajištěné ochraně životního prostředí. Naši politiku kvality a environmentální politiku vyhlašujeme s předsvědčením, že bude přijata všemi našimi zaměstnanci, zákazníky, obchodními partnery i ostatními zainteresovanými stranami.
Sídlo SMO

- uspokojovat současné i budoucí potřeby a očekávání zákazníků a plně zaměřit realizovaný systém řízení na udržení a zvýšení jejich spokojenosti;

- udržovat a trvale zlepšovat integrovaný systém řízení a dokumentovaný v Příručce integrovaného systému managementu ,Příručce environmentálního systému řízení a navazujících příručkách/směrnicích;

- veškeré služby poskytovat v souladu se všemi legislativními požadavky;

- uplatňovat integrovaný systém řízení na všech úrovních řízení společnosti se zapojením a plným využitím schopnosti všech zaměstnanců k naplnění stanovených cílů a programů;

- vynaložit maximální úsilí k úspěšnému završení procesu recertifikace k dosud obdrženým certifikátům a vynaložit maximální úsilí k dosahování dalších certifikátů a dalších relevantních dokumentů;

- vynaložit maximální úsilí k tomu, aby integrovaný systém řízení sloužil současným i budoucím potřebám společnosti a nebyl vedením, zaměstnanci či veřejností vnímán formálně;

- poskytovat veškeré potřebné finanční zdroje pro trvalé zlepšování integrovaného systému řízení;

- dbát na dostatečnost a jednoznačnou specifikovatelnost požadavků zákazníka a jejich důsledné plnění;

- jednat se svými dodavateli vždy korektně a neustále zlepšovat vzájemnou komunikaci a dodavatelsko-odběratelské vztahy;

- udržovat a zvyšovat úroveň podnikové kultury z důvodu udržení motivujícího prostředí, v němž lze snadno uplatňovat a rozvíjet schopnosti a znalosti zaměstnanců;

- rozvíjet kvalifikaci a motivaci zaměstnanců s ohledem na budoucí potřeby organizace;

- motivovat zaměstnance k prosazování závazků stanovených v této Politice;

- pro zlepšování kvality poskytovaných služeb průběžně monitorovat a upravovat pracovní a technologické postupy;

- zapojit do naplňování integrovaného systému řízení všechny zaměstnance a pravidelně je seznamovat s jeho zásadami;

- ve všech činnostech společnosti upřednostnit preventivní přístup před represivním, uplatňovat zpětnou vazbu a využívat analýzu příčin stávajících i budoucích možných stavů a jejich důsledků;

- stanovit na základě této Politiky hodnotitelné cíle Integrovaného systému řízení a pravidelně ročně vyhodnocovat jejich plnění;

- vytvářet podmínky pro splnění cílů Integrovaného systému řízení a poskytovat k tomuto účelu nezbytné materiální, finanční i lidské zdroje;

- udržovat integritu integrovaného systému řízení i v případě, kdy jsou naplánovány a uplatněny změny tohoto systému.

- dosahovat svých cílů s ohledem na potřeby ochrany ŽP při využití dostupných technických a organizačních prostředků k předcházení všem možnostem poškození ŽP;

- projednávat investiční záměry společnosti i z hlediska minimalizace vlivů na ŽP;

- informovat zaměstnance o ochraně ŽP a podporovat jejich povědomí k péči o ŽP;

- k šetrnému zacházení s přírodními zdroji a to zejména při používání materiálů a energií;

- trvale analyzovat a zlepšovat procesy, které mají vliv na ŽP a rozvíjet programy trvalého zlepšování služeb a procesů;

- pravidelně prověřovat a vyhodnocovat systém environmentálního managementu;

- trvale dodržovat veškeré legislativní a jiné požadavky na ochranu ŽP;

- otevřeně komunikovat z hlediska ochrany ŽP s veřejností, orgány místní správy, sdruženími, jakož i se zákazníky a dodavateli společnosti;

- u všech stávajících a plánovaných činností vždy zkoumat jejich environmentální dopady, zejména vliv na jednotlivé složky ŽP a pracovního prostředí;

- k trvalému zlepšování vztahu společnosti k ŽP v mezích svých ekonomických zdrojů.

- vnímat péči o BOZP jako zcela rovnocennou a neoddělitelnou součást systému řízení procesů společnosti;

- organizovat a řídit BOZP v souladu s organizační strukturou a organizačním řádem společnosti;

- nadále stanovovat konkrétní odpovědnosti za plnění jednotlivých úkolů v oblasti BOZP na všech úrovních řízení, zejména u vedoucích zaměstnanců organizace;

- využívat dostupné technické a organizační prostředky pro předcházení všem možnostem negativních jevů, nehod a havárií;

- informovat zaměstnance o BOZP a podporovat jejich povědomí k péči o BOZP;

- rozvíjet programy trvalého zlepšování služeb a procesů;

- pravidelně prověřovat a vyhodnocovat systém managementu BOZP a k tomuto účelu stanovovat prověřitelné cíle, kompetence a zdroje;

- k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků v oblasti BOZP;

- otevřeně komunikovat z hlediska BOZP s veřejností, orgány místní správy, sdruženími, jakož i se zákazníky a dodavateli společnosti.