Politika integrovaného systému řízení SMO Orlová

Rozsah integrovaného systému řízení v naší společnosti v sobě zahrnuje celou naši společnost, její veškeré interní i externí aspekty a zainteresované strany. Působnost naší společnosti je regionální. Mezi naše nejvýznamnější zákazníky patří město Orlová, dále pak široká veřejnost a podnikatelské i nepodnikatelské subjekty působící hlavně na území města.

Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování efektivnosti integrovaného systému řízení a k odpovědnosti za tuto efektivnost, je si vědomo svých rizik, které snižuje díky plánovaným opatřením, zvážením dopadů interních a externích aspektů, a to vše v kontextu organizace. Při plánování a realizaci změn je zajištěna integrita systému řízení. Naše společnost trvale plní příslušné požadavky zákonů a předpisů, a dále požadavky zákazníka, které jsou určeny a pochopeny. Politika integrovaného systému řízení je jednou ročně přezkoumána v rámci Přezkoumání integrovaného systému řízení. Politika integrovaného systému řízení je ve společnosti vydána jako samostatný dokument, a je komunikována se všemi zainteresovanými stranami.


1. Kvalita
Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Garantujeme ji kvalifikací a iniciativním přístupem všech našich zaměstnanců. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti.
2. Respektování zákazníka
Naše služby poskytujeme zákazníkům v požadované kvalitě. Se všemi našimi zákazníky udržujeme velice úzké vztahy, na základě nichž jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání.
3. Hospodárnost a efektivita, dodavatelské vztahy
S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů. Přijímáme taková opatření, která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti.
4. Spolupracovníci
Vážíme si tvořivých a profesionálně zdatných spolupracovníků, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat ve svém oboru. Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím vytvářet předpoklady pro neustálé zlepšování spokojenosti našich zákazníků. Velmi dbáme na to, aby vedoucí pracovní místa byla obsazována pouze odborně způsobilými osobami s požadovanými kompetencemi. U klíčových zaměstnanců podporujeme jejich trvalý rozvoj, a to jak v jejich odborné způsobilosti, tak i ve znalostech v oblasti řízení, komunikace a týmové práce. Společnost jako samostatný dokument vydala Etický kodex.

• dosahovat svých cílů s ohledem na potřeby ochrany ŽP při využití dostupných technických a organizačních prostředků k předcházení všem možnostem poškození ŽP;
• projednávat investiční záměry společnosti i z hlediska minimalizace vlivů na ŽP;
• informovat zaměstnance o ochraně ŽP a podporovat jejich povědomí k péči o ŽP;
• k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, a to zejména při používání materiálů a energií;
• trvale analyzovat a zlepšovat procesy, které mají vliv na ŽP a rozvíjet programy trvalého zlepšování služeb a procesů;
• pravidelně prověřovat a vyhodnocovat systém environmentálního managementu;
• trvale dodržovat veškeré legislativní a jiné požadavky na ochranu ŽP;
• otevřeně komunikovat z hlediska ochrany ŽP s veřejností, orgány místní správy, sdruženími, jakož i se zákazníky a dodavateli společnosti;
• u všech stávajících a plánovaných činností vždy zkoumat jejich environmentální dopady, zejména vliv na jednotlivé složky ŽP a pracovního prostředí;
• k trvalému zlepšování vztahu společnosti k ŽP v mezích svých ekonomických zdrojů a činnosti podnikání

• vnímat péči o BOZP jako zcela rovnocennou a neoddělitelnou součást systému řízení procesů společnosti;
• organizovat a řídit BOZP v souladu s organizační strukturou a organizačním řádem společnosti;
• nadále stanovovat konkrétní odpovědnosti za plnění jednotlivých úkolů v oblasti BOZP na všech úrovních řízení, zejména u vedoucích zaměstnanců organizace;
• využívat dostupné technické a organizační prostředky pro předcházení havárií, poškození zdraví zaměstnanců;
• informovat zaměstnance o BOZP a podporovat jejich povědomí k péči o BOZP;
• rozvíjet programy trvalého zlepšování služeb a procesů;
• pravidelně prověřovat a vyhodnocovat systém managementu BOZP a k tomuto účelu stanovovat prověřitelné cíle, kompetence a zdroje;
• k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků v oblasti BOZP;
• otevřeně komunikovat z hlediska BOZP s veřejností, orgány místní správy, sdruženími, jakož i se zákazníky a dodavateli společnosti.