Kontakt

SMO, městská akciová společnost Orlová
Okružní 988
735 14  Orlová-Lutyně

IČ: 60793163

tel: (+420) 596 585 511

dispečink

tel: (+420)596 585 555, (+420) 596 511 015

e-mail: as(at)smo-orlova.cz

GPS: 49°52'46.019"N, 18°25'52.244"E

Datová schránka: a8tgcju

Rozvod tepelné energie

SMO je největším provozovatelem rozvodných tepelných zařízení ve městě Orlová a v současné době provozuje 72 PS (předávacích stanic), 182 DPS (domovních předávacích stanic), 6 malých kogeneračních jednotek a přes 10,7 km venkovních tepelných sítí.

Provoz sportovních zařízení

Kromě sportovního areálu v Orlové - Lutyni, jehož součástí je zimní stadion s krytou ledovou plochou využívanou v zimním období a in-line plochou využívanou v letním období, fotbalová a volejbalové hřiště a tenisový areál, zabezpečuje společnost provoz krytého plaveckého bazénu.

Odpadové hospodářství

Občanům i podnikatelským subjektům jsou poskytovány komplexní služby počínaje sběrem a svozem směsného odpadu, přes možnost separace druhotných surovin až po zajištění bezpečné likvidace nebezpečných odpadů, přičemž hlavní pozornost je věnována zajištění ochrany životního prostředí.

Veřejně prospěšné služby

K dalším aktivitám společnosti patří provozování silniční motorové dopravy, opravy a údržba místních komunikací a provozování útulku pro toulavá zvířata.

Chcete vědět jaké služby nabízíme? Naše služby
Chcete si online rezervovat sportoviště? Rezervace
Hledáte provozní doby bazénu nebo bruslení? Provozní doby
Časté dotazy
Odpadové hospodářství
Služba odvozu odpadu z domácností
Pro občany, kteří nemají možnost objemný odpad do sběrného dvora odvézt, zřídilo SMO m.a.s. službu odvozu odpadu z domácností. Pro objednání této služby je nutné se osobně dostavit na adresu společnosti (Okružní 988, Orlová – Lutyně). Na místě je sepsána objednávka a uhrazen paušální poplatek za odvoz objemného odpadu z domácnosti 500,- Kč vč. DPH.
Chci vyměnit poškozenou nádobu

Pro výměnu poškozené nádoby kontaktujte naše pracovníky na tel. čísle 596 585 542 nebo pište na odpady@smo-orlova.cz. Případně kontaktujte MÚ Orlová (odbor správy majetku a hospodářské správy).

Byla mi odcizena nádoba

V takovém případě je nutné ihned kontaktovat naše pracovníky na tel. čísle 596 585 542 nebo pište na odpady@smo-orlova.cz. Případně kontaktujte MÚ Orlová (odbor správy majetku a hospodářské správy)

Mohu odkládat do nádoby na směsný komunální odpad také popel?

Samozřejmě můžete, ale pozor! Popel je možné do nádoby uložit až po jeho ochlazení. V opačném případě může dojít k zahoření nádoby a požár se snadno rozšíří i do okolí. Proto NIKDY do nádoby nesypte žhavý popel, a to ani v případě, že máte plechovou nádobu. Plechová nádoba sice nezahoří, ale při výsypu nádoby do prostor svozového vozu může dojít k jeho zahoření. Hrozí tak několikamilionové škody. Navíc žhavý popel vysypaný do plechové nádoby dokáže dlouhou dobu udržet žhavé ohnisko, takže i po několika dnech může při výsypu způsobit požár vozu. ŽHAVÝ POPEL VYSYPÁVEJTE DO NÁDOBY NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD AŽ PO JEHO VYCHLAZENÍ!
Obsluha svozového vozidla vždy před výsypem provede vizuální kontrolu odpadu uloženého v nádobě a v případě, kdy je patrné, že nádoba žhavý popel obsahuje, je nádoba označena informační samolepkou, a zůstane nevyvezena. Tato samolepka informuje občana o důvodu, proč nádoba nebyla vyvezena.

Chci si objednat nádobu na plasty/bioodpad k rodinnému domu

Kontaktujte naše pracovníky na tel. čísle 596 585 542 nebo pište na odpady@smo-orlova.cz. Nádoba je přidělena zdarma v počtu jednoho kusu na rodinný dům s číslem popisným. Tyto podmínky platí jak pro nádobu na plasty tak na bioodpad.

Co dělat, když mi nevyvezli nádobu na odpad?

Obsluha svozového vozidla vždy před výsypem provede vizuální kontrolu odpadu uloženého v nádobě a v případě kdy se v nádobě nachází odpad, který do ní nepatří (stavební suť, žhavý popel apod.), je nádoba označena informační samolepkou, a zůstane nevyvezena. Tato samolepka informuje občana o důvodu, proč nádoba nebyla vyvezena. Je nutné, aby občan do dalšího svozu tento nevhodný odpad z nádoby odstranil. Pro likvidaci jiného, než směsného komunálního odpadu jsou určeny sběrné dvory nebo velkoobjemové kontejnery rozmístěné celoročně ve městě.

Kde najdu termíny svozů odpadů?

Veškeré termíny svozů naleznete v sekci harmonogramy svozů.

Kde jsou stanoviště velkoobjemových kontejnerů?

Na území města je celoročně přistaveno 16 velkoobjemových kontejnerů - termíny a ulice naleznete zde.

Jak si mohu objednat velkoobjemový kontejner?

K pronajmutí kontejnerů o objemu 5 m3 a 7 m3 je nutné:

- dostavit se osobně do sídla společnosti SMO, pro sepsání objednávky

- právnické a fyzické osoby, které požadují tuto službu v rámci podnikání, musí doložit ověřené kopie dokladu opravňujícího k podnikání (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku),

- při objednávce je požadována záloha.

Pro bližší informace kontaktujte naše pracovníky na tel. čísle 596 585 542/543 nebo pište na odpady@smo-orlova.cz

Jaké odpady mohu ukládat na sběrném dvoře a kdy je otevřen?

Občané Orlové mohou odkládat odpady na dvou sběrných dvorech. Sběrný dvůr na ul. Nádražní je zároveň místem zpětného odběru vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Lze zde ukládat také některé druhy nebezpečných odpadů. Sběrný dvůr na ul. Okružní je určen pouze pro odpady ostatní.


Bližší informace – výčet odpadů, které je možné na sběrné dvory ukládat a provozní dobu najdete zde.


Sběrné dvory jsou určeny pouze pro občany města Orlová. Při vstupu na sběrný dvůr je nutné se u obsluhy prokázat občanským průkazem, k potvrzení trvalého bydliště.
Vjezd do areálu sběrného dvora je povolen pouze vozidlům do 3,5 t.

Kam patří nápojové kartóny?

Nápojové kartóny v Orlové třídíme společně s plasty do žlutých nádob. Následně jsou na roztřizovací lince tříděny zvlášť od plastů.

Výroba a rozvod tepla
Kam se obrátit v případě výpadku, havárie či omezení dodávky vytápění nebo dodávky teplé vody?

SMO, městská akciová společnost Orlová má zřízený dispečink s nepřetržitou 24 hodinovou službou. Dispečink monitoruje a kontroluje všechny domovní a předávací stanice v majetku SMO dálkově, kde sleduje provozní hodnoty (teploty, tlaky, chod čerpadel atd.).  Dispečer může operativně vyřešit poruchy dálkově nebo zajistí opravu přes vlastní údržbu SMO. Dispečink slouží i jako sběr informací mimo úřední hodiny pro ostatní provozy SMO.


Dispečink tel. 596 585 555, mobil: 731 650 399.

Kde se vyrábí a jak se dál zpracovává teplo pro topení a ohřev vody v bytových domech v Orlové?

Zdrojem (výrobcem) tepelné energie je uhelná Elektrárna Dětmarovice ve vlastnictví společnosti ČEZ. Horká voda je dopravována do Orlové dálkovým horkovodním přivaděčem do předávacích stanic v majetku SMO. V předávacích stanicích se horká voda upravuje na otopnou vodu pro domovní předávací stanice, nebo se upravuje na vytápění a teplou vodu.


Domovní předávací stanice (DPS) – je menší stanice, která je umístěna většinou v budovách odběratele (ve sklepě, v suterénu, v technických místnostech….), kde se otopná voda reguluje na vytápění a teplou vodu. DPS je většinou umístěna ve sklepních prostorách na patě domu.


Výhodou DPS je, že lze regulovat vytápění a teplou vodu dle požadavků odběratelů jednotlivých domů – objektů nebo vchodů.

Kdy začíná a končí topné období?

Topné období, dle platné legislativy, začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.


Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.


Změnu otopného období lze mimořádně změnit jen za podmínky, že budou souhlasit dvě třetiny konečných spotřebitelů nebo jejich zástupci.


Vytápění se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den.m

Jak je řízena teplota vody pro vytápění v bytech?

Regulace teploty vody pro vytápění do radiátoru je řízená tzv. ekvitermně, což znamená, že výstupní teplota vody proudící do ústředního topení v domech je automaticky nastavovaná programem v závislosti na venkovní teplotě. Z praxe je to následovně:


Venkovní teplota +13°C - výstupní teplota do ÚT 37°C
Venkovní teplota – 13°C - výstupní teplota do ÚT 67 °C

Znamená to, že např. při venkovní teplotě 0°C je výstupní teplota vody do ÚT 52°C.

Jak teplá voda má být na výtoku u odběratele?

Dodavatel tepelné energie je povinen dle platné legislativy dodávat teplou vodu celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45°C až 60°C a to v době minimálně od 6:00 – 22:00 hodin, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v odběrné špičce.

Jak je prováděno měření dodané tepelné energie pro domy?

Měření tepla pro bytové domy je prováděno pro celý dům patními ultrazvukovými měřiči tepla, které jsou zpravidla ve vlastnictví dodavatele, v našem případě SMO. Měřiče jsou pravidelně zkoušeny a úředně ověřovány ve 4-letém intervalu. Podle údajů tohoto měřiče dodavatel účtuje odběratelům spotřebu tepla příslušného domu v GJ (gigajoulech). Dodavatel jej osazuje u spotřebitele na vlastní náklad a  stejně tak jej na své náklady udržuje a v případě poruchy vyměňuje. Má-li spotřebitel pochybnost o správnosti údajů měření nebo zjistí-li poruchu na měřícím zařízení, má právo měřicí přístroj nechat přezkoušet dodavatelem. Ten je povinen na základě odběratelovy písemné žádosti měřící zařízení do 30 dnů od nahlášení závady přezkoušet, a je-li vadné, vyměnit. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli k výměně měřícího zařízení potřebnou součinnost. Je-li na měřícím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a výměnou dodavatel a v opačném případě, jestliže závada zjištěna není, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a výměnou odběratel. Měření a rozdělení nákladů na teplo pro jednotlivé byty pak provádí vlastník bytového domu jako např. bytové družstvo, město nebo jiný subjekt.

Co je majetkem odběratele a co majetkem dodavatele tepla?

Dodavatel je vlastníkem všech venkovních potrubních systémů dopravujících teplou vodu  až k předávacímu místu. Jedná se o rozvodné tepelné zařízení v rozsahu dle definice energetickým zákonem. Předávací místo je definováno smlouvou. V praxi to znamená, že místo předání je vždy první armatura na výstupu z tepelného zařízení v majetku dodavatele do odběrného tepelného zařízení odběratele v objektu uvedeném ve smlouvě.


Vnitřní rozvody (až na výjimky- ležatý rozvod ÚT a TUV v některých objektech) jsou v majetku odběratele a veškeré opravy na tomto zařízení si zajišťuje odběratel.

Aktuality

Letní odstávka teplé vody

08-07-2019

Vážení občané Orlové, z důvodu provádění pravidelných oprav a prací na primárním přivaděči tepla a teplé vody dojde k odstávce teplé vody v termínu: 23.7.2019 od 0:00 hod do 25.7.2019 6:00 (v...

Zjistit více

Volná kancelář k pronájmu

11-06-2019

Nabízíme k pronájmu volnou kancelář na adrese Okružní 988, Orlová-Lutyně. Více informací lze získat u vedoucí správy budov: Lenka Erakovič SMO, městská akciová společnost Orlová tel.: +420 731 650 400 email: erakovic@smo-orlova.cz

Zjistit více

Sportovni areál

04-06-2019

Vážení návštěvníci, sportovní areál (tenis, zimní stadion, in-line, badminton, fotbalové hřiště) dostal svůj vlastní web a proto aktuality, týkající se sportovní areálu, naleznete na novém webu na adrese https://sportovniareal.smo-orlova.cz Těšíme se na...

Zjistit více

Pozvánka na valnou hromadu 2019

06-05-2019

Představenstvo akciové společnosti SMO, městská akciová společnost Orlová se sídlem Orlová-Lutyně, ul. Okružní 988, IČ: 60793163 svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 12.6.2019 v 8:00 hod. s místem...

Zjistit více

Krytý bazén Orlová - změna ceníku

25-04-2019

Vážení návštěvníci krytého bazénu Orlová, po dlouhé době dochází ke změně v našem ceníku a my věříme, že jsme jej nastavili k plné spokojenosti všech. Jedná se spíše o kosmetické úpravy a snahu...

Zjistit více

Svozy odpadů během Velikonoc

17-04-2019

V pátek 19.4. proběhnou vývozy směsného komunálního odpadu i biologicky rozložitelného odpadu beze změny. V pondělí 22.4. vývozy probíhat nebudou. Svoz směsného komunálního odpadu bude probíhat již o den dříve, tedy v neděli 21.4. Svozy...

Zjistit více